T H E  R O Y A L  I S L A N D  C L U B

M E K O N G  I N T E R N A T I O N A L  J O I N T V S T O C K  C O M P A N Y

Bach Dang Commune. Tan uyen District Binh Duong Province. Vietnam

Tel : 84 0650 3637788 Fax : 84 0650 3637787  www.mekonggolf.com

Direct Contract :  0912 671 598  Ms. LiLy Wang

Home
Home
@